Nakon uspjeha u prvoj fazi postmilenijuksih konsultacija, kada je Crna Gora uspjela da mobiliše više od 1.3% stanovništva da iskažu svoje mišljenje o tome kakvu budućnost žele, naša zemlja je krenula u drugu fazu konsultacija čiji je cilj definisanje globalnih razvojnih prioriteta za period nakon 2015. godine.

U samom fokusu nove faze postmilenijumskih nacionalnih konsultacija je učešće građana u praćenju sprovođenja ciljeva koje su postavili Vlada i drugi donosioci odluka. Cilj procesa je, u suštini, ispitivanje mogućnosti za veće učešće građana u procesu nadgledanja odgovornog rada državnih organa, kao i prikupljanje predloga za uspostavljanje efikasnijih mehanizama.

PRISTUP TIMA UN U CRNOJ GORI

SVRHA

Druga faza postmilenijumskih konsultacija u Crnoj Gori fokusira se na angažovanje i podsticanje interesovanja šire javnosti za dijalog o načinima praćenja učinka državnih organa i podsticanje odgovorne uprave, shodno novom setu ciljeva postmilenijumske razvojne agende.

Kao i u prvoj fazi, poseban akcenat stavljen je na marginalizovane grupe: siromašne, ugrožene, mlade/stare, raseljena lica, žene – sve one koji su tradicionalno isključeni iz procesa razvoja politika I njihovog sprovođenja.

GLAVNI CILJEVI

 • Obezbjeđivanje okvira za dijalog o sagledavanju postojećih mehanizama participativnog monitoringa u zemlji i eventualnom identifikovanju novih
 • Pružiti priliku i osnažiti angažman različitih zajednica i građana (uključujući i one koji to nijesu) u identifikaciji odgovarajućih mehanizama praćenja, nadograđujući se na već postavljene temelje (npr. veb platforme, društvene mreže, itd).

sema izvjestaj

 

STRATEGIJA/METODOLOGIJA ,,PRISTUP U 3 KORAKA”

Sistem UN u Crnoj Gori realizuje proces konsultacija kroz tri koraka:

1. Mapiranje istraživanja- Sproveli smo mapiranje svih oblika i veza između formalnog i neformalnog učešća građana u praćenju sprovoenja ciljeva na čije su se ispunjavanje obaverzali Vlada i drugi donosilaci odluka. Faza mapiranja rezultirala je izradom Izvještaja o postojećim oblicima i mehanizmima učešća građana, uz isticanje prednosti i mana svakog od mehanizama, kao i uz formulaciju odgovarajućih preporuka.

2. Provjera odgovornosti– Cilj ove faze je stimulacija širokog angažmana ljudi, uključujući i marginalizovanegrupe, kako bi se dobila povratnu informacija baziranu, kako na ličnim iskustvima, tako i na rezultatima faze mapiranja. U namjeri da uključi što više druš'tvenih katera, Sistem UN u Crnoj Gori je, pokrenuo dijalog između vladinih i nevladinih partnera o dosadašnjim iskustvima, istovremeno u cilju razmjene informacija i znanja. U saradnji sa partnerima iz prve faze postmilenjumskih konsultacija, Sistem UN prikuplja mišljenje građana kroz dva vida dijaloga:

  1. Fokus grupe
  2. Onlajn upitnike putem postmilenijumske veb platforme

Faza provjera odgovornosti ima za cilj da skrene pažnju na svaki prioritet identifikovan u toku prve faze postmilenijumskih konsultacije, i to kroz odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koji su konkretni kanali kojima građani i nerezidenti mogu izraziti svoje mišljenje i zahtjeve, te pozvati vlasti na odgovornost?
 • Da li muškarci i žene, mladi/stari, kao i ostale marginalizovane grupe imaju različite mogućnosti pristupa pomenutim kanalima komunikacije?
 • Da li institucije (a posebno institucije za pružanje usluga) i državni funkcioneri imaju kapaciteta za adekvatan odgovor i iskazivanje odgovornosti?
 • Iznalaženje bilo kakvog vida novog/inovativnog pristupa koji može biti predložen kao pogodan.

Svi predlozi sa konsultativnih sastanaka i diskusija će biti dio analitičkog izvještaja koji će Sistem UN Crnoj Gori razviti u saradnji sa relevantnim nacionalnim partnerima. Izvještaj će podnijeti Grupi UN za razvoj (UN Development Group) u julu 2014. godine.

3. Testiranje funkcionisanja odgovarajućeg mehanizma zaučešće građana u praćenju implementacije ciljeva na čije su se ispunjavanje obaverzali Vlada i drugi donosilaci odlukau specifičnoj tematskoj oblasti, bilo kao: (1) jedno od prioritetnih pitanja koje su ljudi u Crnoj Gori identifikovali u toku prve faze postmilenijumskih konsultacija; (2) jedan od 3 milenijumska cilja razvoja koje Crna Gora neće ostvariti do 2015. godine.

U tom smislu, sa nacionalnim partnerima diskutovalo se na temu zaposlenosti i zaštite životne sredine. Prve dvije etape procesa iskristalisaće tačnu temu za testiranje specifičnog mehanizma za učešće građana.

Koristeći inovativne metode, tragaćemo za konkretnim načinima za integraciju participativnog monitoringa u diskusiju o postmilenijumskim razvojnim prioritetima. Testiranje će se obaviti putem društvenih mreža i već razvijene veb platformu, koja je bila čvorište prve faze postmilneijuksmih konsultacija u 2013. godini. 

FAZA NAKON KONSULTACIJA – ISHOD I DODATNA VRIJEDNOSTI

Sistem UN u Crnoj Gori će identifikovati mogućnosti za zastupanje najboljih rezultata konsultativnog procesa. Istovremeno, razmotriće svoj programski pristup oblastima gdje povratna informacija može direktno osnažiti započeti rad (ovo uključuje glavne rezultate istraživanja, dokumentovane podatke, dokaze, izjave).

Konačno, Sistem UN u Crnoj Gori će preispitati metodologiju, alate i materijale, te identifikovati one elemente i procese koje treba sačuvati, održavati ili unaprijediti u svakodnevnoj razvojnoj agendi i radu.

Tim UN u Crnoj Gori

Razvojni ciljevi nakon 2015. godine, II faza, Nacionalni plan konsultacija

Osnovne informacije o procesu definisanja razvojnih ciljeva nakon 2015. godine

Crna Gora je jedna od zemalja koja je uključena u nacionalne konsultacije o razvojnim ciljevima nakon 2015. godine. Taj proces, koji se vodi uz podršku UN, dio je globalne diskusije putem koje su ljudi iz čitavog svijeta pozvani da pomognu državama članicama da oblikuju budući program razvoja koji će se nadovezati na njihove milenijumske razvojne ciljeve nakon ciljnog dana krajem 2015. godine. Kako bi uključili ljude u Crnoj Gori i dali im mogućnost da opišu „u kakvoj Crnoj Gori i u kakvom svijetu žele da žive“, sistem UN u Crnoj Gori je, u saradnji sa nizom lokalnih partnera, stvorio široku platformu za komuniciranje sa ciljem prikupljanja ideja ljudi, sa željom da se time pomogne svjetskim liderima da stvore novi globalni razvojni program nakon 2015. godine.

Prvenstveni cilj bio je da se prikupe razmišljanja o osnovnim izazovima sa kojima se građani suočavaju, što oni doživljavaju kao rješenja za te izazove, te ideje o tome kako bi to moglo dovesti do boljeg života za njih i njihove porodice, kako da doprinese programu razvoja nakon 2015. godine, djelotvornijem procesu evropskih integracija zemlje, te ciljevima održivog razvoja.

Konsultacije su održane u periodu od decembra 2012. do aprila 2013. godine, a obuhvatile su više od 8.000 ljudi u Crnoj Gori, odnosno 1,3% ukupnog stanovništva. Konsultacije su strukturirane u tri faze koje su uslijedile jedna za drugom:

Konsultacije su obuhvatle neposredne razgovore, fokus grupe, radionice, diskusije sa ljudima iz različitih dijelova Crne Gore, kao i onlajn konsultacije putem internet platforme koja je izrađena u ovu svrhu. Reprezentativni uzorak uključio je sve kategorije stanovništva, kako bi se dobili stvavovi i mišljenja što je moguće više različitih žena i muškaraca.

Ljudi koji žive u Crnoj Gori utvrdili su osam stvari koje izazivaju najviše zabrinutosti u odnosu na koje bi trebalo odrediti prioritete za budućnost:

 • privredni rast, nezaposlenost, sticanje prihoda i uravnotežen regionalni razvoj
 • borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma
 • zdravlje
 • ravnopravnost
 • održivost aktivnosti iz perspektive životne sredine
 • razvoj infrastrukture
 • obrazovanje
 • vrijednosti
Nadalje, nakon utvrđivanja osam najvažnijih prioriteta, osmišljena su ciljana konkretna pitanja radi dubljeg poimanja prioriteta ljudi u okviru utvrđenih tema. Zatim su ta pitanja postavljena i stručnjacima/ekspertima, te ponovo opštoj populaciji - u ovu fazu procesa uključeno je 15 partnerskih organizacija, uz sistem UN u zemlji, kao i mediji. Cilj je bio dvostruk: steći konkretniji uvid u prioritete koje je odabrao reprezentativni uzorak ljudi tokom prve faze konsultacija i konsultovanje što je moguće većeg broja ljudi u vezi tih odabranih osam tema.
 
Kompletan plan procesa koji će se sprovoditi u Crnoj Gori možete da učitate na slijedećim linkovima:

 

U saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) Vlada Crne Gore je 2005. godine osnovala Kancelariju za održivi razvoj, nezavisnu instituciju u okviru Generalnog sekretarijata Vlade, sa zadatkom da:

Nacionalni savjet za održivi razvoj i klimatke promjene (NSzORiKP) osnovan je 2002. godine uoči Svjetskog Samita o održivom razvoju u Johanesburgu kao savjetodavno tijelo Vladi Crne Gori sa misijom da savjetima utiče na vladinu politiku u oblasti održivog razvoja.